verze1.jpg

Hřbet

hřbet původní kožené vazby

verze1.jpg

Původní vazba

původní vazba v koženém provedení

 

Nomenclator quadrilinguis

Edice slovníku Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus získala 3. místo v soutěži o slovník roku 2016.
 
Slovník Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus Daniela Adama z Veleslavína vyšel v Praze roku 1598, společně s abecedně řazeným slovníkem Sylva quadrilinguis...Boemicae, Latinae, Graecae et Germanicae linguae. Předlohou pro oba slovníky byl Danielu Adamovi čtyřjazyčný slovník německého učence Helfrika Emmelia (z roku 1592). Tento slovník obsahoval kromě němčiny, latiny a řečtiny též francouzštinu, kterou Daniel Adam z Veleslavína nahradil češtinou. Jeho autorskými zásahy však prošly i ostatní jazykové části.
 
Věcně uspořádaný slovník obsahuje více než deset tisíc heslových statí a stal se jedním z pilířů české lexikografie, na nějž navazovali mnozí slovníkáři následujících období. Současně je slovník jedním ze svědectví o věhlasné veleslavínské češtině, která našla mocnou odezvu při renesanci moderní češtiny. Jednalo se však o svědectví velmi tiché, spíše tušené, skryté v trezorech knihoven a archivů. Do dnešní doby se totiž tomuto slovníku, ostatně stejně jako žádnému ze slovníků z dílny „arcitiskaře pražského“, nedostalo moderní edice.
Pokusili jsme se tento dluh alespoň trochu vyrovnat.
 
Je to již několik let, kdy jsme poprvé diskutovali o možném vydání tohoto slovníku. Byli jsme čtyři a každý z nás se specializoval na jeden jazyk zastoupený ve slovníku: Tilman Berger z Universität Tübingen na němčinu, Alena M. Černá z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky v Praze na češtinu, Alena Hadravová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v Praze na latinu a Kateřina Pořízková z Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na řečtinu. Posléze jsme k poradám a později k práci přizvali programátora Borise Lehečku. Naše diskuse vyústily do opakované žádosti o grantovou podporu na vydání tohoto obdivuhodného díla s mimořádným vlivem na českou i středoevropskou kulturu. Žádosti zůstaly nevyslyšeny, avšak chuť vydat Veleslavínův slovník nás nepřešla.
 
A tak po letech můžeme veřejnosti předložit výsledek: Veleslavínův Nomenklátor quadrilinguis vydává v roce 2015 nakladatelství Academia. Knižní část obsahuje kromě vlastního slovníku a původních předmluv ze starého tisku též úvodní studii o zdrojích Nomenklátoru Daniela Adama a vlivu slovníku na pozdější lexikografii a podrobné ediční zásady, které editoři při vydání uplatnili. Vzhledem k tomu, že Nomenklátor je založen na německé předloze, přeložili jsme tyto doprovodné stati též do německého jazyka. Překlady (do češtiny a němčiny) jsou rovněž připojeny k pasážím starého tisku, které byly původně jen v latině; tímto způsobem se snažíme Veleslavínovo dílo rozšířit i mezi uživatele, na příklad žáky a studenty, kteří latinou nevládnou. Z obdobného důvodu jsme opatřili českojazyčnou část původního slovníku transkripcí do novočeského pravopisu. – Součástí knižního vydání je také CD-ROM, který obsahuje nejen všechny texty uvedené v knize, ale i přepis indexů českých a latinských slov otištěných v původním vydání a také fotokopie starého tisku. Pomocí softwarové aplikace lze ve slovníku vyhledávat za použití různých filtrů a zobrazovat paralelně text edice a digitalizovanou stránku starého tisku.
 

Děkujeme všem, kteří nám při práci na vydání slovníku pomáhali či jinak k publikaci přispěli. Jmenujme alespoň prof. Antonína Bartoňka a prof. Karla Kučeru, vědecké recenzenty naší publikace, a Mgr. Tomáše Darmovzala, který naprogramoval aplikaci na přiloženém CD. Dále s vděčností myslíme na pracovníky knihovny Ústavu pro jazyk český, Vědecké knihovny v Olomouci a Knihovny Národního muzea a na naše profesní kolegy a přátele, kteří nám nikdy neodmítli poradit a jejichž duševní podpory si velmi vážíme.